Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów,
Część I – Stypendium socjalne i Zapomoga

money-367976_640W związku ze zwiększonym zainteresowaniem artykułami oraz mailowymi prośbami, postanowiłem uaktualnić cykl wpisów dotyczących pomocy materialnej na jaką mogą liczyć studenci. Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu. Warto już teraz poznać zasady na jakich udzielane są stypendia oraz rozpocząć zbieranie pełnej dokumentacji. Wypełnianie niektórych wniosków jest czasochłonne, dlatego warto się do tego przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie ma sensu czekać do października, gdyż w tym czasie instytucje typu Urząd Skarbowy, ZUS lub Powiatowe Urzędy Pracy przeżywają oblężenie studentów, chcących uzyskać wymagane zaświadczenia. Wówczas na odbiór danego dokumentu trzeba czekać nawet tydzień. Natomiast wnioskując o dane zaświadczenie w sierpniu lub wrześniu możecie je uzyskać od ręki. Poradnik ten przyda się osobom, które planują rozpoczęcie studiów lub już studiują, ale nie miały pojęcia o możliwościach jakie zostały dla nich przygotowane.

 

 

Stypendium socjalne 

Pierwszy artykuł z serii poświęcony będzie transferom pieniężnym o charakterze socjalnym, czyli zależnym od dochodu studenta oraz jego rodziny. Ponadto w przypadku zapomogi musi dojść do zdarzenia, którego następstwem jest przejściowe (nagłe) pogorszenie się sytuacji życiowej studenta. Zacznijmy jednak od stypendium socjalnego.

O stypendium socjalne można się ubiegać:

 • na studiach stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych;
 • na studiach pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie), na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach doktoranckich;
 • na uczelniach publicznych (państwowych) jak i prywatnych;
 • niezależnie od wieku.

Jak widzicie katalog osób uprawnionych do wnioskowania o stypendium socjalne jest bardzo szeroki. Jak wspomniałem na początku, głównym kryterium decydującym o przyznaniu tego rodzaju dofinansowania jest dochód, a dokładniej mówiąc maksymalna jego wysokość. Ustalenie tej wartości leży w gestii rektorów poszczególnych uczelni, dlatego wysokość stypendium socjalnego dla poszczególnych uczelni jest różna. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym reguluje jedynie górną oraz dolną granicę maksymalnego dochodu na członka rodziny, którą mogą uwzględniać rektorzy. Od 1 listopada 2015 roku widełki zamykały się w kwotach od 668,2 zł do 1043,9 zł (netto). Być może, po rozpoczęciu roku akademickiego, ustawodawca po raz kolejny podwyższy progi dochodowe.

Po analizie zakładek “pomoc materialna” na stronach internetowych różnych uczelni, doszedłem do wniosku, iż praktycznie większość z nich stosuje górną granicę, ewentualnie zaokrąglając ją do kwoty 1043 zł. Na niektórych stronach pojawiły się informacje już na rok 2016/2017, a na innych widnieją jeszcze dane obowiązujące na 2015/2016. Oznacza to, iż student, którego miesięczny dochód netto na członka rodziny nie przekraczał kwoty 1043,9  – będzie mógł ubiegać się o stypendium socjalne.

 

Jak udokumentować dochód

Wnioskując o stypendium socjalne musicie najpierw złożyć oświadczenie o dochodach za rok poprzedni.  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta nie uwzględnia się innych osób nawet, jeżeli zamieszkują wspólnie ze studentem (np. babci lub dziadka studenta, rodziców małżonka studenta, rodzica dziecka studenta, z którym pozostaje on wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta).

 

Jeżeli natomiast prowadzicie samodzielne gospodarstwo domowe, nie musicie wykazywać dochodów w/w osób. Taka sytuacja występuje gdy:
a) posiadacie stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiadacie stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzicie ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Pozycje, które trzeba uwzględnić znajdziecie w oświadczeniu o dochodach. Ogólny ich podział wygląda następująco:

A – wynagrodzenia
Wynagrodzenia z pracy; emerytury i renty; umowy zlecenia i o dzieło; świadczenia i zasiłki przedemerytalne i z Urzędu Pracy; działalność gospodarcza na zasadach ogólnych; zbycie papierów wartościowych lub nieruchomości.

B – działalność pozarolnicza
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej – ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa.

C – dochody nieopodatkowane
Dochody nie podlegające opodatkowaniu np. dochody z rolnictwa i KRUS, alimenty, dochody z zagranicy.

W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.24)). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 

WAŻNE

Jeżeli w oświadczeniu wykażecie zerowe lub bardzo niskie dochody, komisja stypendialna może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny.

 

Uczelnie niestety wymagają dosyć sporej skrupulatności w kwestii udokumentowania dochodów. W tym celu, w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów musicie przedstawić między innymi:

 • zaświadczenia o dochodach za rok ubiegły z urzędu skarbowego, 
 • zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (z ZUS-u), 
 • oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów nie podlegających opodatkowaniu, 
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych, 
 • umowa najmu lub użyczenia lokalu (w przypadku stypendium w zwiększonej wysokości),
 • inne wymagane przez uczelnie, w zależności od statusu.

Warto, abyście już teraz zaczęli pobierać odpowiednie zaświadczenia, na przykład z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u. Początek października to istna inwazja studentów, przez co oczekiwanie na wydanie zaświadczenia może się wydłużyć do 7 dni.

 

Studiowanie na kilku kierunkach

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jeśli zatem ukończyliście licencjat i kontynuujecie studia magisterskie – również na nich możecie pobierać stypendium socjalne.

 

Ile wynosi stypendium socjalne

Jak wcześniej wspomniałem, wysokości stypendium socjalnego różnią się w zależności od uczelni. Poniżej zaprezentuje przykłady pobrane ze stron internetowych uczelni wyższych. Należy zwrócić uwagę na jedną wspólną cechę:

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Oznacza to, iż jeśli nie jesteście w stanie codziennie dojeżdżać na uczelnię i musieliście wynająć mieszkanie lub pokój w akademiku – otrzymacie wyższe stypendium. Fakt ten będziecie musieli udokumentować umową najmu. Niektórym uczelniom wystarczy umowa użyczenia lokalu.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015/2016)

SGGW

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (2016/2017)

UJK

 

Uniwersytet Warszawski (2015/2016)

UW1

UW2

 

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (2015/2016)

Ta, co prawda prywatna uczelnia udostępnia bardzo ciekawe narzędzie – Kalkulator stypendiów. Uzupełniając odpowiednie pola otrzymacie informację na jakie stypendia możecie liczyć oraz jakiej wysokości.

Screen Shot 08-17-15 at 03.23 PM

 

Stypendium socjalne wypłacane jest przez 9-10 miesięcy lub 4-5 miesięcy w przypadku studiów jednosemestralnych.

 

 

 

 

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

 • z przyczyn losowych;
 • przejściowo.

Zapomogę można otrzymać nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Wysokość zapomogi jest zależna od danej uczelni. Decyzje dotyczące są w pełni uznaniowe. Jedne uczelnie wypłacają zapomogi wynoszące 500 zł, inne nawet kilka tysięcy złotych. W celu otrzymania zapomogi należy złożyć oświadczenie o dochodach (takie samo jak w przypadku stypendium socjalnego) oraz dokumentację potwierdzającą znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej. 

Przykładowe sytuacje, w których możecie ubiegać się o zapomogę:

 • śmierć rodzica, małżonka lub opiekuna prawnego;
 • nagła i ciężka choroba studenta lub jednego z domowników;
 • nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą.

 

 

Podsumowanie

Mam nadzieję, iż w miarę wyczerpująco przedstawiłem Wam kwestię uzyskania stypendium socjalnego oraz zapomogi. Studia to dosyć kosztowny okres w życiu, dlatego warto korzystać z dostępnych form wsparcia. Nie należy się również krępować, gdyż jest to w zupełności normalna sytuacja. Potwierdzają to kolejki ustawiające się pod drzwiami komisji stypendialnych, które można zaobserwować na większości uczelni podczas październikowego naboru wniosków. W razie pytań zapraszam do pozostawiania komentarzy. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, wykorzystując moje doświadczenie w tej tematyce.

 

Wkrótce kolejne aktualizacje! Z jakich części będzie się składał cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

 

 

 

 

Śledź bloga w social mediach:
FACEBOOK
Twitter
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON

67 Comments

 1. Czyli jesli maz chce zaczac studia zaocznie a ma 26 lat to juz nie ma prawa do styoendium przez czas trwania studiow?

 2. Bardzo przydatny artykuł 🙂 Dziękuję, na pewno skorzystam. Warto też wspomnieć, że nie tylko w taki sposób można uzyskać pieniądze na studia. W liceach organizowane są często olimpiady i najlepsi mają otwarte indeksy na uczelnie, dodatkowo wiele większych firm wychodzi na przeciw edukacji i organizuje różne formy wsparcia dla studentów. Z tego co wiem, samsung wysyłał na programowanie aplikacji ( wiadomo, szkolą sobie ludzi), ale np, w ISpotach można wygrać kasę na studia teraz, bo jest promocja back to school. Konkursy organizują też radia studenckie, które co prawda nie oferują pieniędzy, ale własnie otwarty indeks. Jak widać możliwości jest wiele i to już od poziomu liceum.

 3. Dzien dobry
  Chcialam sie dowiedziec w mojej sytuacji,dostalam sie na studia we wrocławiu niemniej jednak moja i mojej rodziny sytuacja jest patowa utrzymuje mnie i moja siostre tez studiujaca mama z jednej pensji jest to 1500 netto. W tamtym roku siostra miala prace na umowe zlecenie,na dzien dzisiejszy tej pracy nie ma. Prosze mi powiedziec jaka pomoc moglabym dostac rozpoczynając studia. Nadmieniaj tu iz studia sa we wroclawiu a ja mieszkam kolo przeworska wiec miejsce zamieszkania bede miec w akademiku. Na alimenty w tym roku nie moge liczyc gdyz przekroczyl prog dochodowy 40 zl.

  • Hej. Otrzymasz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Podczas dokumentowania dochodu, warto abyś miała ze sobą umowę siostry i oświadczenie, iż obecnie już nie pracuje. Zostaje to uznane jako dochód utracony. Więcej na temat dokumentacji w artykule. Warto już teraz zbierać dokumenty, bo później jest to problematyczne (mało czasu, duże zainteresowanie). Ponadto możesz starać się o zapomogę z tytułu nagłego pogorszenia sytuacji materialnej. Pozdrawiam

  • Także byłam zdziwiona, jednak sprawdzilam, ze na kilku innych uczelniach jest podobnie. Jeszcze raz dziękuję

 4. Dzień dobry, przez 3 lata pobierałam stypendium socjalne na studiach stacjonarnych I stopnia ( na trzecim roku byłam na urlopie dziekanskim i w tym czasie tez otrzymywałam stypendium socjalne lecz nie w zwiekszonej kwocie). Teraz wracam na trzeci rok aby ukończyć studia. Czy mogę ubiegać się o stypendium?

  Jak to się odnosi do wyżej przedstawionego tekstu: ,,Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

    • Przyznam się iż pierwszy raz spotykam się z sytuacją, że na urlopie dziekańskim wypłacane jest stypendium 🙂

     • Jest, ale nie w zwiększonej wysokości. 🙂 A ten tekst ustawy odnosi się do studiów magisterskich czy też licencjackich ? Z góry dziękuję za odpowiedzi

     • Tekst odnosi się do mgr. Nie wydaje mi się żebyś mogła dostać dwa razy stypendium za ten sam rok, ale decyzja leży w gestii uczelni.

 5. Witam, jeśli nie prowadze wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i mam stały dochód który pochodzi z alimentów w kwocie 900 zł czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o stypendium socjalne ?

 6. Witam,
  potrzebuje pomocy w interpretacji art.184

  Moja sytuacja wygląda następująco:
  W 2012 r ukończyłam studia licencjackie.
  W tym samym roku rozpoczęłam 2gi kierunek. Zakończyłam go w 2016 r (studia inżynierskie) obecnie kontynuuje ten kierunek, aby uzyskać tytuł magistra.
  W dziekanacie odmówiono mi przyjęcia wniosku o stypendium socjalne, gdyż minęły 3 lata od tych pierwszych studiów licencjackich.

  Mi się wydaje, że gdybym teraz robiła mgr z tych licencjackich to by mi się nie należało po 3 latach, ale licząc od tych drugich, które też notabene są pierwszego stopnia to mi się należy stypendium.

  • Dopytam. W latach 2009-2012 “robiłaś” licencjat i przez te 3 lata brałaś stypendium socjalne? Następnie w latach 2012-2016 “robiłaś” inżyniera i nie pobierałaś stypendium socjalnego? Teraz, w 2016 roku rozpoczęłaś studia magisterskie “na bazie inżyniera” ? pozdrawiam

   • Nigdy nie brałam socjalnego, bo nie potrzebowałam. Teraz jestem w trudnej sytuacji i mi odmawiają. Tak, w pod koniec lutego zaczęłam od razu studia magisterskie na bazie inżynierskich.

    • Należy mi się również stypendium rektorskie, ale to ta sama zasada. Choć pobierałam rektorskie przez semestr, a teraz Pani w dziekanacie mi mówi, że nie wie czy nie będę musiała go zwrócić…

     • Art. 184 5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na
      drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wy¿ywienie i
      stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po
      ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
      magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

      Ustawowy okres 3 lat dotyczy okresu pobierania stypendium na studiach mgr, a nie żadnych 3 lat odstępu od ostatnich studiów. Nieprzyjęcie wniosku bezzasadne moim zdaniem. W dodatku wniosek powinny przyjąć, a jedynie wydać decyzję odmowną z pisemnym uzasadnieniem. Tak samo z inżynierem. Osobiście pobierałem stypendium rektora na 1 roku magisterki, na bazie wyników z 3. roku licencjatu.

      To jakaś prywatna uczelnia, prawda? Jest tam jakaś komisja stypendialna albo wręcz odwoławcza komisja stypendialna czy tylko wszechwładny dziekanat? Pozdrawiam. PS zadaj równolegle pytanie w odpowiednim dziale na forumprawne.org, zobaczymy co tam poradzą.

     • Oczywiście wszechmocny dziekanat. Uczelnia to Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (ostrzegam przed wyborem). W końcu przyjęli mój wniosek, ale oczywiście będzie odpowiedź negatywna, ale dopiero jak wspomniałam że kontaktowałam się z adwokatem. I się okazało, że oni sami nie wiedzą jak te 3 lata liczyć, ale najłatwiej odwalić wniosek. Pisałam na tym forum, lecz nadal czekam na odpowiedź.

 7. Jeszcze trzy lata temu moja kolażankia brała 600 zł socjalnego teraz bierze 200. A do tego nie może pracować legalnie, bo jej to zabiorą. A niestety ale 200 zł nie pomaga zbyt wiele. Każdy wie jakie są warunki życia i że jeść i za stancje płacić trzeba

 8. Teraz tutaj dorzucę “3. grosze” ;). Pytanie brzmi: Czy jeśli mam wspólne gospodarstwo (tylko) z babcią (mieszkamy razem około 10. lat) nie muszę jej uwzględniać? Mam tylko podać swój dochód?
  Pozdrawiam!

 9. Czyli jesli w tym roku kończę licencjat, (na którym nie pobieralam ani stypendium naukowego, ani socjalnego) i od przyszlego roku zaczynam nowy kierunek, na którym tym razem chcialabym się starać o oba, już mi stypendium nie przysługuje, dlatego że juz ukończyłam jeden kierunek?

  • Cześć. Ja tak interpretuję zapis ustawy. Jeśli poszłabyś na studia mgr, wówczas na nich dostaniesz stypendium.

 10. Dzień dobry.
  Mam dosyć trudną sytuację. Studiowałem jednocześnie dwa kierunki. Jeden z nich to studia inżynierskie, które trwały 7 semestrów. Drugie natomiast to licencjackie. Dostałem stypendium socjalne na licencjackich, ponieważ skladajac wniosek nie ukończyłem jeszcze studiów. Obronę miałem w lutym 2016. Teraz każą mi zwrócić stypendium, bo przez pol roku byłem juz absolwentem. Z regulaminu zrozumiałem, że wystarczy kontynuować studia magisterskie gdziekolwiek. Martwię się strasznie. Proszę o pomoc.

   • Póki co dostałem pismo unieważniające decyzję o otrzymaniu stypendium w okresie 10 2015 – 06 2016. A o tym, że pieniądze będę musiał zwrócić dowiedziałem się w dziekanacie i nie wiem dokładnie za jaki okres mam dokonać zwrotu.

    • Wracając do poprzedniego komentarza: Jeden z nich to studia inżynierskie, które trwały 7 semestrów. Drugie natomiast to licencjackie. Dostałem stypendium socjalne na licencjackich, ponieważ skladajac wniosek nie ukończyłem jeszcze studiów. Obronę miałem w lutym 2016. Teraz każą mi zwrócić stypendium, bo przez pol roku byłem juz absolwentem. Z regulaminu zrozumiałem, że wystarczy kontynuować studia magisterskie gdziekolwiek.

     Magisterskie to nie licencjackie. Wydaje mi się, że jeśli powinien być zwrot to od 02.2016.

     • Dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie, czy taka decyzja uczeli była słuszna, ponieważ punt 5. Art. 184 Prawa o szkolnictwie wyższym mówi : “ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.“ Wydaje mi się, że ten zapis nie jest jednoznaczny i nie wynika z niego, że studia magisterskie muszę kontynuować na uczelni na której pobierałem stypendium. Czy uczelnia może uznać, że “zawiniłem” jeśli mogłem w interpretacji prawa wyciągnąć takie wnioski?

   • Witam. Czy po ukończeniu 26 roku życia również można ubiegać się o stypendium socjalne? Studia zaczęłam w wieku 24 lat, kontynuuję naukę na tej samej uczelni

 11. Skończyłam licencjat ale się nie obroniłam. Pobierałam stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów. Zaczęłam nowe studia licencjackie. Czy mogę się starać o stypendium specjalne ponownie, bez obrony na poprzednich studiach?Jeśli tak to przez ile czasu?

  • Wychodzi na to że tak, ale to mocno naciągane. Nie podejmę się osądu jednoznacznego.

 12. Hej, ogólnie moja sytuacja jest specyficzna, oboje rodzice pracują, mama w zakładzie pracy chronionej, bo jest chora, a tato w normalnych zakładzie pracy, dochód niestety przekracza o ok.100-200zł, ale nigdzie nie jest uwzględniane to, że leczenie mamy pochłania ogromne sumy pieniędzy miesięcznie i tak naprawdę jest nam ciężko, czy mogę się ubiegać o jakieś stypendium jeśli udokumentuję chorobę mamy? Czy raczej muszę robić rok przerwy i iść do pracy, żeby zarobić na studia? Bo rodzice nie będą w stanie mi pomóc.

    • Chciałem dopytać, ponieważ w przypadku posiadania stopnia niepełnosprawności mogłabyś otrzymać stypendium specjalne dla niepełnosprawnych. Z tego co mi wiadomo, w przypadku stypendiów socjalnych rzeczywiście liczy się dochód, a nikogo nie obchodzą wydatki, nawet jeśli są wysokie i tak jak napisałaś – niezależne od Was. Moim zdaniem będziesz mogła starać się o zapomogę. Świadczenie to nie jest wypłacane “na wejście” ale dopiero po pewnym czasie. Jest ono uznaniowe, więc oprócz dochodów analizowana będzie twoja sytuacja w zakresie wydatków, kosztów utrzymania i trudności z tym związanych. Zapomogę można otrzymać do 2 razy w ciągu roku, a jej wysokość jest zależna od uczelni.

     Co do stypendium socjalnego, to tylko moja porada. Swoje pytanie zadaj również w komisji stypendialnej. Na pewno mail do komisji będzie na stronie uczelni. Opisz swoją sytuację, tak jak w komentarzu (a nawet nieco szerzej) i zapytaj co oni proponują w takiej sytuacji. Daj znać jak poszło 🙂

     • Ogromnie dziękuję za odpowiedź, to już jakaś myśl. Pozdrawiam serdecznie!

 13. Studiowałem ZiP i zdobyłem tytuł inż. a teraz kończe na magisterce MiBM(ostatni semestr mi został). Na obu tych kierunkach pobierałem /pobieram stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Teraz chcę zacząć na magisterce jeszcze ZiP. Czy będę dostawał stypendium specjalne za rok?

  • Jeśli obronisz się na MiBM to nie dostaniesz. Obrona pracy magisterskiej zamyka drogę do pobierania stypendium na innym dowolnym kierunku, zarówno lic jak i mgr.

    • Moim zdaniem tak, ale tylko przez rok, bo na studiach mgr stypendia można dostawać maksymalnie przez 3 lata. Dopiero obrona pracy mgr = zakończenie studiów. Ogólnie, to moja interpretacja ustawy, dziekanat może zinterpretować po swojemu. Możesz opisać swój przypadek również na jakimś forum prawnym, zobaczymy co odpowiedzą.

     • Akurat chodzi mi o rok, bo teraz już zacznę te drugie studia, więc na dobrą sprawę zostanie mi właśnie rok. Zapytam może w dziekanacie jak oni to widzą? Tak chyba będzie najpewniej?

 14. Czy na urlopie zdrowotnym spowodowanym pobytami w szpitalu i chorobą mogę ubiegać się o stypendium socjalne i o zwiększone z tytułu zamieszkania?
  A jeśli potrzebuję funduszy na leczenie prywatne , leki itp to czy należy mi się zapomoga?

 15. Witam..
  Moja mama opłaca mi wynajem małego mieszkania w którym mieszkam. Ja pobieram alimenty 800zł + praca dorywcza na um.zlecenie ( 100-150 miesięcznie). Mama i ja mamy rożne adresy meldunku stałego..(ja mam u Ojca z którym poza alimentami nie mam kontaktu)..zameldowanie stałe jest ponad 100km..od miejsca gdzie wynajmuje mieszkanie..dodam..że dochód Mamy to około 2000zł netto..czy w takiej sytuacji będę mogła ubiegać się o stypendium socjalne..? Bardzo proszę o odp.

 16. Witam. Chciałabym się dowiedzieć czy mi w sytuacji kiedy pobieram rentę po zmarłym ojcu przysługuje mi stypendium socjalne? Z mama nie utrzymuje kontaktów od 2 lat ponieważ wyszła ponownie za mąż i przeprowadziła się, mieszkam z babcią, utrzymuje się z renty 872 zł i prac dorywczych a w tym roku zaczynam studia. Proszę o odpowiedz!

 17. Witam,
  Rozważam w tym roku pójście na studia zaoczne. Wynajmuję mieszkanie wraz ze współlokatorką 80km od domu i miejsca zameldowania i utrzymuję się sama z umowy zlecenia (średnio 1600zl netto). Prosze o podpowiedź jaką pomoc mogłabym otrzymać rozpoczynając studia?? Jakieś stypendium socjalne lub dodatek do mieszkania? Z góry dziękuję za odpowiedź

 18. Witam. Od pazdziernika zaczynam studia na UWM i mam zamiar ubiegac sie o stypendium, gdyz moja sytuacja materialna nie wyglada najlepiej. Chcialabym takze na okres sierpien-wrzesien podjąć pracę, w której zarobilabym 4 tys brutto. Wiem, ze dochod brany pod uwage, to ten z roku poprzedniego. Stąd moje pytanie. Czy nie zostanie mi odebrane stypendium w przyszlym roku amademickim?

 19. Chcialabym sie zapytac, czy w mojej syt.daloby sie cos zrobic? Mieszkam z rodzicami, gdzie ojciec ma wysokie dochody ale mnie nie utrzymuje, jest alkoholikiem i nie utrzymuje ze mną kontaktu(zameldowanie natomiast ma inne niz ja z mamą). Sama dorabiam, wychodzi różnie, bo (zeszly rok jak i ten) 200-600zl na mies. Bardzo chcialabym wynajac z chłopakiem mieszkanie ale nie damy rady sie razem utrzymac, nikt nam tez nie pomoze. Czy musze miec staly dochod, czy rozne prace dorywcze na zleceniach tutaj moga byc brane pod uwage? B.prosze o odpiwiedz i dziękuję

  • Dzień dobry. Mam pytanie. Czy jeżeli teraz we wrześniu będę miała obronę na studiach licencjackich na których pobieralam styp. Socjalne, natomiast teraz będę zaczynać studia prawnicze jednolite magisterskie uzyskam stypendium ? Z góry dziękuję Za odpowiedź.

   • Ciekawy przypadek. Studia jednolite nie są kontynuacją studiów licencjackich (nie są to klasyczne studia magisterskie), z drugiej zaś strony nie są to studia I stopnia (ba, w nazwie mają “magisterskie”). Tutaj potrzebna jest opinia Biura Spraw Studenckich. Jako przyszła pani prawnik, spróbuj się dowiedzieć tego u źródła i daj nam znać. Ja już od kilku lat nie siedzę tak głęboko w tym temacie, stąd nie mam aż tak dokładnej wiedzy 🙂

 20. Mam pytanie odnośnie świadczeń socjalnych na uczelni. Mianowicie “ukończyłam” już jeden kierunek, ale bez obrony, na studiach I stopnia licencjackich. W tym roku zaczęłam studia, również I stopnia (licencjat) i chciałabym ubiegać się o pomoc materialną. Czy mogę się o nią ubiegać? Ukończone studia, to odebrany dyplom i tytuł, a ja tego nie posiadam.

 21. Witam. Mam pytanie w sprawie artykułu na temat stypendium socjalnego. Czy jeśli prowadzę własne gospodarstwo domowe muszę mieć stały dochód? Czy sam fakt posiadania własnego gospodarstwa wystarcza do tego by uzyskać stypendium bez wykazania dochodu rodziny ?

 22. Dzień dobry.Zachorowałam na ciężką dla mojego egzystencjonowania chorobę-niedoczynność tarczycy.Czy gdybym wzięła urlop długoterminowy na uczelni to stypendium socjalne zostałoby mi zabrane na czas tego urlopu?

  • W czasie urlopu stypendium nie jest wypłacane (tak wynika z moich informacji). Możesz dopytać w dziekanacie.

 23. Witam.Mam jeszcze pytanie odnośnie stypendium socjalnego.Czy to oznacza że jeśli zakończyłam studia licencjackie, obroniłam się to nie mogę już pobierać stypendium socjalnego zaczynając kolejny kierunek licencjackich? Kontynuacja stypendium socjalnego jest tylko na magisterskich tego samego kierunku?

  • Na kolejnym kierunku licencjackich już nie możesz pobierać. Możesz na magisterskich, nie musi być to ten sam kierunek.

 24. Witam ,
  czyli mam rozumieć , że jeśli chce się starać o stypednium a mam partnera ( nie jest on zameldowany u mnie tylko u siebie ) a ja z dwojka dzieci u siebie w domu z rodzicami , natomiast mieszkamy razem to podaje tylko swój dochod z macierzyńskiego dzieci czyli zerowy oraz partnera bo nie mam wnisoku o alimenty ?

 25. Czy mogę starac się o zapomogę na wyprawkę jeśli jestem w ciaży ? Mam swoje zrodlo dochodu natomiast mieszkam z rodzicami czy podaje ich tez do dochodu ?

  • Możesz się starać. Dochody rodziców raczej też, ale o to dopytaj w dziekanacie albo komisji stypendialnej.

 26. Witam. Pobierałam stypendium przez cały rok nauki na kierunku Fizyka, a teraz zrezygnowałam z pierwszego kierunku i studiuję od nowa inny kierunek na innej uczelni. Czy na nowej uczelni przysługuje mi prawo do stypendium?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *