Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów,
Część II – Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz dotacje z PFRON

money-367976_640Zgodnie z obietnicą, kontynuuję aktualizację wpisów z cyklu Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów. W drugim artykule omawiam szczegółowo na jakie formy wsparcia mogą liczyć studenci legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przed osobami niepełnosprawnymi stoi o wiele więcej przeszkód na drodze ku uzyskaniu wyższego wykształcenia. Dlatego, z myślą o nich przygotowano rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie na takim samym bądź chociaż zbliżonym poziomie jak w przypadku osób w pełni zdrowych. Wyższe koszty związane z rehabilitacją, zakupem leków lub brakiem możliwości jednoczesnego pogodzenia studiów z pracą rekompensowane są poprzez wypłatę specjalnych stypendiów dla osób niepełnosprawnych, a także dotacji na koszty nauki oraz opłacenie czesnego. Jak otrzymać wymienione środki finansowe oraz gdzie szukać informacji dowiecie się w dalszej części wpisu. Zapraszam do lektury!  

 

 

 

Jeśli już tu trafiłeś/trafiłaś – sprawdź zestawienie najlepszych kont osobistych dla studentów w roku akademickim 2018/2019!

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Czasy, gdy niepełnosprawni studenci napotykali bariery na drodze do uzyskania wyższego wykształcenia już dawno minęły. Po reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie mają obowiązek stwarzać niepełnosprawnym studentom warunki ułatwiające proces kształcenia. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć między innymi na bezpłatny transport, asystenta transportowego, tłumacza języka migowego czy organizację zajęć z wychowania fizycznego dostosowaną do potrzeb.  Ja jednak skupię się dzisiaj na kwestiach pieniężnych. Na pierwszy rzut idzie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

O stypendium specjalne można się ubiegać:

 • na studiach stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych;
 • na studiach pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie), drugiego stopnia (magisterskie), na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach doktoranckich;
 • na uczelniach publicznych (państwowych) jak i prywatnych;
 • niezależnie od wieku.

Głównym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium specjalnego jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. W przypadku tego stypendium dochód nie ma znaczenia, nie jest on w ogóle brany pod uwagę. Wystarczy legitymować się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności oraz wypełnić wniosek o stypendium. W zależności od uczelni, kopię orzeczenia składa się wraz z wnioskiem lub też trzeba je najpierw potwierdzić w Biurze Osób Niepełnosprawnych (jeżeli uczelnia takowe posiada). 

WAŻNE

Jeśli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta pobierającego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student niezwłocznie złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Przykład: rok akademicki trwa od 1 października 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Orzeczenie jest ważne do 29 lutego 2017 roku. W takim przypadku stypendium przydzielone jest tylko do końca lutego. Jeżeli natomiast uzyskacie nowe orzeczenie, musicie je okazać na uczelni oraz złożyć nowy wniosek. Z racji, iż cała procedura trwa nawet kilka miesięcy, otrzymacie wyrównanie za okres od 1 marca 2017 roku do końca roku akademickiego.

 

Studiowanie na kilku kierunkach

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium specjalne, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Jeśli zatem ukończyliście licencjat i kontynuujecie studia magisterskie – również na nich możecie pobierać stypendium socjalne.

 

Ile wynosi stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Wysokość stypendium specjalnego różni się w zależności od uczelni. Poniżej zaprezentuje przykłady pobrane ze stron internetowych uczelni wyższych (dotyczy roku 2014/2015). Wysokość stypendium zależne jest od stopnia niepełnosprawności jaki posiadacie (lekki, umiarkowany bądź znaczny).

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015/2016)

sggwS

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (2016/2017)

UJKS

 

Uniwersytet Warszawski (2015/2016)

UWS

 

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (2015/2016)

Ta, co prawda prywatna uczelnia udostępnia bardzo ciekawe narzędzie – Kalkulator stypendiów. Uzupełniając odpowiednie pola otrzymacie informację na jakie stypendia możecie liczyć oraz jakiej wysokości.

Screen Shot 08-17-15 at 03.23 PM

 

Stypendium specjalne wypłacane jest przez 9 lub 10 miesięcy oraz przez 4 lub 5 miesięcy, w przypadku studiów jednosemestralnych.

 

 

Dotacje ze środków PFRON

Oprócz środków uczelnianych, niepełnosprawni studenci mogą również liczyć na dofinansowanie pochodzące ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organ ten prowadzi pilotażowy program Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest to niejako kontynuacja programów Student oraz Student II, które były niegdyś realizowane w terenowych jednostkach PFRON. Obecnie obsługą programu zajmują się jednostki samorządowe, głównie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

 

Na co przeznaczone są dofinansowania

Środki w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II można wydatkować na:

 • pokrycie kosztów kształcenia – od 700 zł do 1000 zł,
 • opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi od 700 zł do 1000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (przykładowo: gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem  zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 

Wszelkie kwoty dotyczą pierwszego semestru roku akademickiego 2016/2017.

Pokrycie kosztów kształcenia to po prostu kwota jaką otrzymuje niepełnosprawny student na swoje konto bankowe za każdy semestr. Wystarczy złożyć wniosek oraz oświadczenie, iż środki zostały przeznaczone zgodnie z celem statutowym programu.

W przypadku, gdy studiujecie jednocześnie w ramach dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego (50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego (w przypadku, gdy jesteście zatrudnieni ponosicie odpowiednio 15% wkładu własnego za pierwszy kierunek oraz 65% w przypadku kolejnych kierunków studiów).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnione są osoby, które rozpoczęły zatrudnienie w 2016 roku, albo ich przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie

Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu (PCPR),
 • aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
– „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
– „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
– pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

 

Dokumentacja

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania w ramach programu, znajdziecie na stronie waszego PCPR (lub innego podmiotu zajmującego się realizacją programu, w Warszawie – Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych). Możecie je wydrukować lub pobrać w siedzibie realizatora. Na pełną dokumentację składają się:

 • Wniosek;
 • Oświadczenie o wysokości dochodów (+ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego do wglądu);
 • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wszystkich osób, których dane są we wniosku/oświadczeniu o dochodach);
 • Zaświadczenie z uczelni (na druku PCPR);
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego);

ewentualnie:

 • Kserokopia Karty Dużej Rodziny (jeżeli dotyczy);
 • W przypadku wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości);
 • W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu.

 

Ważny termin

 • 1 września – 10 października 2016 roku – składanie wniosków o dofinansowanie (zazwyczaj po tym terminie można donieść zaświadczenie z uczelni, gdyż takowe wydawane są dopiero na początku października);

 

Więcej na ten temat znajdziecie w:

www.pfron.org – aktywny samorząd – 2016

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

 

Z obu źródeł korzystałem podczas tworzenia dzisiejszego artykułu. Oczywiście trudno jest poruszyć wszystkie kwestie dotyczące dofinansowań, dlatego przedstawiłem tylko podstawowe informacje. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod wpisem.

 

Osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom polecam również wpis Jak zostać beneficjentem 1% podatku oraz jak utworzyć subkonto do wpłat darowizn

 

Wkrótce kolejne aktualizacje! Z jakich części będzie się składał cykl Pieniądze dla studentów, czyli stypendia oraz inne formy wsparcia podczas studiów

Jak łatwo zauważyć tematy artykułów ułożone są według pewnych kryteriów, między innymi poziom dochodów, wyniki w nauce czy też posiadanie stopnia niepełnosprawności. Dzięki temu każdy będzie mógł znaleźć źródło dodatkowego dochodu dopasowane do sytuacji w jakiej się znajduje.

 

Jeśli już tu trafiłeś/trafiłaś – sprawdź zestawienie najlepszych kont osobistych dla studentów w roku akademickim 2018/2019!

71 Comments

 1. Dzień dobry.
  Ja mam do Pana takie pytanie.Jeśli od października będę chodzić na studia stacjonarne to nie mam szansy na jakiekolwiek dofinansowanie, pomimo tego,że będę się uczyć poza miejscem zamieszkania ? Z tego co tu pisze dofiansowanie dostanie osoba na pokrycie czesnych a do tego mozna sie ubiegać jeszcze o dodatek zwiazany ze studiami poza domem. Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam 😉

  • Hej. Jeśli posiadasz umiarkowany bądź znaczny stopień, otrzymasz dodatek jak najbardziej. Wynosi on około 1500 zł na semestr. Refundację czesnego otrzymasz jeśli będziesz studiować na studiach prywatnych, na państwowych nie ma czesnego 🙂 Pozdrawiam

   • Mam umiarkowany stopien i od pazdziernika bede chodzic na studia stacjonarne.Zaje sobie sprawe,iż na dziennych studiach czesnego nie ma i mam rozumiec ze to wyklucza mnie z jakiejkolwiek pomocy?

  • Możesz sie ubiegac o “pokrycie kosztów kształcenia” z PFRON u 🙂 i tam jezeli kształcisz się poza miejscem zamieszkania kwota może być zwiększona.

 2. Dziękuje za odpowiedz i czas,który Pan poświęcił, aby mi to wszystko rozpisać. Jeszcze raz dziękuję i serdecznie pozdrawiam 😉

 3. Witam, mam takie pytanie, czy ta pomoc na koszty kształcenia, jest wypłacana raz w semestrze czy miesiącu ?
  Pozdrawiam

 4. Dzień dobry.
  Mam dość skomplikowaną serie pytań, więc może zacznę od faktów. Jestem studentką I stopnia, mam niepełnosprawność umiarkowaną o symbolu L03 (podobno jest w tym symbolu jakaś ulga telekomunikacyjna?), nie pracuje, zamieszkanie (meldunek i adres w DO) mam w innym mieście niż szkoła, jedyne co udało mi się załatwić to stypendium specjalne i dodatek pielęgnacyjny(153zł), a czesne płacę ze swoich pieniążków. Czy mogłabym uzyskać jakieś dodatkowe dofinansowanie z tytułu tego programu ? Jeśli tak, to jakie lub które wybrać? Gdzie powinnam to zgłosić: czy w miejscu zameldowania czy w miejscu nauki (?), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, iż zameldowanie w naszym prawie zostało wycofane a “zamieszkania” nie można w żaden sposób udowodnić.

  • We wpisie pod którym zostawiłaś komentarz jest to dość precyzyjnie opisane w części “Dotacje ze środków PFRON”. Możesz otrzymać zwrot za czesne oraz dodatek do kosztów kształcenia 1500 zł za semestr lub 1800 zł jeśli studiujesz na 2 kierunkach. Zgłoś się w miejscu zameldowania, w lokalnym PCPR. Wpisz w google PCPR + nazwa miejscowości. Następnie odszukaj sekcji Aktywny Samorząd Moduł II. Spiesz się, gdyż wnioski przyjmowane są tylko do 10. albo 15. kwietnia. Pozdrawiam

 5. Mam pytanie zaproponowano mi podjęcie nauki na seminarium doktoranckim, czy mogę się ubiegać o dofinansowanie do czesnego. A z kolei druga uczelnia oferuje studium doktoranckie, ale opłata wstępna wynosi 900zł, czy mogę się ubiegać o dofinansowanie czesnego i w/wym opłaty?

  • Jeśli chodzi o czesne – jak najbardziej. Nie wiem jak z opłatą wstępną, to jest tak zwana opłata za otwarcie przewodu doktorskiego?

 6. Witam,na jaką pomoc może liczyc student z orzeczeniem o niepełnosprawnosci w stopniu lekkim?Dziękuję za odpowiedz.

  • Cześć. Możesz otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Dla każdego stopnia jest inna stawka, dla lekkiego jest najniższa. W artykule znajdziesz przykładowe stawki. Pozdrawiam

 7. Witam czy jako osoba z lekkim stopniem niepelnosprawnościmoge sie ubiegać o dofinansowanie nauki ze środków pefron? Mam 33 lata.

 8. Witaj, moje pytanie opieram na cytacie. Piszesz:
  “Oprócz środków uczelnianych, niepełnosprawni studenci mogą również liczyć na dofinansowanie pochodzące ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Czy to oznacza, że można ubiegać się zarówno o wsparcie ze szkoły jak i z PFRONu? Czy jeden drugiego nie wyklucza? Dziękuję uprzejmie za odpowiedź. Pozdrawiam

  • Jak najbardziej. Możesz zarówno korzystać ze stypendium specjalnego na uczelni, jak i środków w ramach programu Aktywny Samorząd, gdzie środki pochodzą z PFRON. Pozdrawiam i w razie pytań zapraszam do zostawiania kolejnych komentarzy

   • Korzystam z zaproszenia do kontynuacji w zadawaniu pytań ;).
    1. W module II. PFRON finansuje czesne co miesiąc przez semestr, a dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,tj. 700 – 1000 zł jest jednorazowy, tak?
    2. Czy mogę jednocześnie starać się o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B z Modułu I.?
    Ponawiam pozdrowienie.

    • 1) Zarówno dodatek jak i pokrycie opłat za czesne wypłacane jest jednorazowo podczas rozliczenia (grudzień 2016 albo styczeń 2017). Najpierw z własnych środków należy zapłacić, a dopiero później zwracają. Potrzebna będzie faktura z uczelni, wystawiona zaraz po uiszczeniu wpłaty. O szczegóły faktur i rozliczenia zapytaj podczas składania wniosku, bo akurat te kwestie mogą się nieco różnic w zależności od powiatu.
     2) Jak najbardziej.

     Pozdrawiam 🙂

     • “Najpierw z własnych środków należy zapłacić, a dopiero później zwracają. ”
      Otóż niekoniecznie.
      Ja składałem podanie o odroczenie płatności,
      i płaciłem dopiero pod koniec semestru mając już pieniądze z PFRON.
      Wystarczyło wyjaśnienie, iż czekam na pieniądze z pefronu i z niego pokryję czesne, już wpłacając całą sumę.
      Pozdrawiam

     • To dobrze, że uczelnie idą na rękę. Aczkolwiek to zależy od ich dobrej woli i dobrze jest wcześniej uzgodnić tę kwestię z uczelnią.

     • Mieszkam na wsi,jestem tez tam zameldowana, gdzie powinnam złożyć dokumenty? Czy w gminach są jednostki PRFON’u, czy tylko w powiatach? Pozdrawiam :))

     • Powiatowe centrum pomocy rodzinie, zgodne z miejscem zamieszkania.

     • P.S. Rozumiem też, że zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł – nie wchodzi w dochód? Zgadza się?

     • I tak Pana pytaniami zbombardowałam, a…uczelnia zgubiła dokument, znalazł się już wypełniony kilka dni po 10.października. ech.. Pozdrawiam :))

 9. Czy osoba pracująca, posiadająca grupę inwalidzką, która rozpocznie teraz studia zaoczne na pierwszym roku i będzie starać się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych, może również poprosić o sfinansowanie studiów swojego pracodawcę, który chętnie dofinansowuje naukę swoich pracowników? Czy korzystanie z finansowania studiów przez firmę i pobieranie stypendium z uczelni nie wykluczają się wzajemnie? Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź.

  • Cześć. Nie wykluczają się. Pracodawca sfinansuje czesne, zaś stypendium nie ma określonego celu, możesz je wydać na co chcesz. Pozdrawiam

 10. Dzień dobry, potrzebuję taką informację: Co wlicza się w “koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania?”. Kiedyś chciałem wnioskować o ten dodatek z powodu studiowania w innym mieście niż jestem zameldowany i wynajmuję tam mieszkanie, ale nie chcieli tego uznać. Pozdrawiam 🙂

  • Twoja sytuacja spełniała warunki do wypłaty dodatku. Przykładowo, jesteś zameldowany w Siedlcach, a studiujesz i wynajmujesz mieszkanie w Warszawie. Szkoda, że się nie odwolałeś od takiej decyzji. Co było przyczyną odmowy? Pozdrawiam

 11. Witam, czy jeśli dostałam orzeczenie o st niepełnosprawności po 10.10 nie mogę się starać o dofinansowanie do studiów za 2016/2017? Dziękuję za odp.

  • Na pewno możesz o stypendium specjalne. Nie mam pewności jak z dofinansowaniem w ramach Aktywnego Samorządu. Najlepiej podpytaj i lokalnego realizatora programu, opisując swoją sytuację. Może nim być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 12. Witam, mam pytanie czy jako osoba studiująca na drugim roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia z orzeczeniem niepełnosprawności lekkim mogę starać o środki z PFRON??

  • Nabór wniosków będzie dopiero od października. Do tego czasu mogą zmienić się przepisy.

 13. Witam, mam dwa pytania 🙂
  Dziś odebrałam umowę dofinansowania odnośnie Aktywnego samorządu Moduł II.

  1) Pobieram stypendium specjalne dla niepełnosprawnych z uczelni a teraz dostałam dofinansowanie Aktywny Samorząd Moduł II. W umowie jest napisane “Wnioskodawca pomocy oświadcza, że: nie otrzymał na pokrycie kosztów wskazanych w umowie dofinansowania (stypendium) z innych źródeł tj. ze środków podchodzących z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i uczelni oraz z funduszy strukturalnych”. Moje pytanie brzmi – czy w tym wypadku muszę zrezygnować ze stypendium socjalnego?

  2) Czy Moduł II dofinansowuje tylko jeden semestr? Do 15 marca muszę dostarczyć wyniki zaliczonej sesji oraz fakturę za czesne za ten czas, natomiast na umowie jest napisane “Półrocze roku akademickiego 2016/2017 trwające od dnia 23.09.16 do dnia 08.05.2017” – a koszt dofinansowania jest napisany za jeden semestr.

  Pozdrawiam

  • 1) Nie musisz. Stypendium specjalne nie jest pokryciem kosztów czesnego (nie ma okreslonego celu).
   2) Oba semestry. „Półrocze roku akademickiego 2016/2017 trwające od dnia 23.09.16 do dnia 08.05.2017” – nietypowe to półrocze 🙂 W tym roku jest rochę zmian w Aktywnym Samorządzie, dlatego najlepiej postępować, tak jak wskazali w PCPR lub w innej jednostce, w której składałaś wniosek.

   Pozdrawiam

 14. jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i studiuję obecnie na trzecim roku studiów licencjackich zaocznie. Cieszy mnie możliwość otrzymania dofinansowania, ale jednocześnie martwi mnie fakt ciągłych cięć w kwotach dofinansowania ( w pierwszym semestrze było to pełne dofinansowanie czesnego plus 1500 zł dodatku, jednak obecnie zredukowano obie te kwoty). Kwoty wypłacane są w ratach i to jeszcze po przedstawieniu zaświadczenia pozytywnego ukończenia semestru. Ja zawsze zaliczałem semestr w regulaminowym terminie, więc proszę osoby decyzyjne w tej kwestii o nie mierzenie wszystkich własną miarą. Co martwi mnie najbardziej to fakt że sesja trwa od października a decyzja o kolejnych cięciach pojawiła się w grudniu co burzy pewne moje plany finansowe. Było by miło aby kwoty dofinansowania były znane i gwarantowane w dniu składania wniosku, dając możliwość podjęcia decyzji i uniknięcia przykrych niespodzianek.

 15. Witam, jestem od października studentką studiów dziennych. Złożyłam wniosek na dofinansowanie osób niepełnosprawnych Student II, w listopadzie otrzymałam telefon, że został on rozpatrzony pozytywnie, ale pani nie chciała powiedzieć jaką kwotę otrzymam ( ponoć bywa różna i zależy od rejonu). Jest koniec grudnia, a żadnych pieniędzy jeszcze nie otrzymałam. Druga rzecz, to czy na drugi semestr też od nowa trzeba powtarzać całą procedurę, do kiedy jest termin? Pozdrawiam

  • Cześć. Trochę pozmieniały się procedury, dopiero się z nimi zapoznaję. Lepiej przedzwoń i zapytaj. Pozdrawiam

 16. Witam. Chciałam podziękować ,że istnieje taka strona z poradami związanymi ze stypendiami dla studentów.
  Kiedyś mogłam tylko pomarzyć o studiach,bo nie było mnie stać na ich opłacenie. Teraz mam 37 lat i zaczęłam studiować od pażdziernika 2016 r dzięki WAM !!, bo dowiedziałam się na jakie stypendia mogę liczyć. Dziś właśnie odebrałam umowę z PFRON – u o dofinansowaniu, oprócz tego pobieram stypendium socjalne i specjalne na uczelni. Miałam tylko obawę,że nie mogę ich pobierać jednocześnie, ale teraz wszystko jasne.

  DZIĘKI,DZIĘKI WIELKIE !!!

  Renia

 17. Witam, serdecznie szkoda że dopiero teraz dowiedziałam się o możliwości dostania takich środków:/ Od 6 lat jestem osobą niepełnosprawną ruchomo raz stopień umiarkowany raz lekki, aktualnie lekki, Aktualnie jestem a drugim roku doktoratu na uczelni państwowej,(wiec przez 5 lat studiów mogłam się strać o dodatkowe środki ) Jejku jakie to smutne ile kasy wydałam z własnej kieszeni. stancje, bilety, leczenie, wizyty lekarskie rehabilitacja opłaty, życie ehhh. Aktualnie mam stopień lekki i czekam na kolejno operacje. Z tego co wyczytałam ze stopniem lekkim mogę jedynie mieć stypendium z uczelni, czyli; uwaga 200zł. Bardzo przydatna strona, na pewno pomoże wielu osobom, szkoda że o takich środkach i pomocach nie mówi się publicznie i często jest już za późno jak w moim przypadku:/;/

 18. Jestem osobą niepełnosprawną stopnia znacznego z orzeczeniem ważnym do 04.11.2017. Przed chorobą ukończyłem studia licenciackie oraz magisterskie na AWF w trybie dziennym (lecz w obecnej sytuacji zdrowotnej powyższe wykształcenie nie daje możliwości pracy). Chcę rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w trybie Niestacjonarnym czy mogę starać się o jaką kolwiek formę pomocy?? Dodam że przeszedłem 16 operacji trzustki i 3 miesiące śpiączki farmakologicznej na OIOM więc prawdopodobnie będę osobą niepełnosprawną do końca życia. Proszę o pomoc 🙂

  • Tak, dotacja z PFRON. Zarówno koszty czesnego jak i dodatek na pokrycie kosztów nauki według aktualnie obowiązujących stawek.

 19. Dziękuje z szybką odpowiedź. Cieszę się że ktoś postanowił pomóc ludziom i służyć informacją w naszej wspólnej sprawie 🙂 Powinniśmy wszyscy nacikać na Rząd aby specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł zrównać ze świadczeniem pielegnacyjnym które wynosi ponad 1400zł!! trzeba zbierać podpisy!!

 20. Dziękuję za bardzo wyczerpujące informacje – rozumiem, że jeżeli student ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności może otrzymywać stypendium specjalne od uczelni przez cały okres trwania studiów czyli 5 lat i tylko na jednym kierunku jeśli studiuje równolegle – to jest jasne
  a co w sytuacji, gdy ukończyło się studia magisterskie i nie korzystało się ze stypendium specjalnego (nie było orzeczenia) a obecnie rozpoczęło się drugie studia jednolite 5 letnie i w drugim semestrze otrzymano orzeczenie na stałe. Czy mogę się ubiegać o stypendium specjalne

  • Z tego co mi wiadomo, uzyskanie tytułu magistra zamyka drogę do uzyskiwania stypendium na jakichkolwiek kolejnych studiach (oprócz studiów doktoranckich). Jednak dla 100% pewności zapytaj o to w dziekanacie, być może stosowane są jakieś wyłączenia, np. tak jak w twoim przypadku 🙂

 21. Witam,
  Syn podejmie studia dzienne potem może zaoczne, będzie dojeżdżał, stopień umiarkowany.
  1.Na jakie wsparcie finansowe może liczyć: stypendium socjalne, specjalne i z PFRON?
  2. Czy alimenty wlicza się w dochód każdego wsparcia finansowego?
  3. Co w przypadku podjęcia pracy?
  Pozdrawiam 🙂

  • Witam

   1) specjalne i PFRON – tak, socjalne – jeśli spełni kryterium dochodowe
   2) tak, wliczają
   3) Uzupełnia się pole tzw. “dochód uzyskany w danym roku”

   pozdrawiam

 22. Witam, chciałam zapytać czy ta kwota 1500zł na semestr będzie aktualna w przypadku gdy pierwszy semestr będę miała finansowany przez uczelnie?
  Jeżeli nie czy dostanę jakąś zapomogę na dojazdy i noclegi w mieście, w którym będę studiować?

  • Witam. Niestety nie jestem już na bieżąco, zapytaj w swoim PCPR lub innej jednostce zajmującej się dofinansowaniem.

 23. Cześć, czy dofinasowanie z Pfron moduł 2 podlega rozliczeniu za poprzedni rok? Pozdrawiam ☺

 24. Witam.Mam problem w sprawie stypendium dla niepełnosprawnych moduł ll w październiku 2018 rozpoczełem pierwszy semestr studiów i złożyłem wniosek o stypendium moduł ll mając stopień umiarkowany orzeczenie miało ważność do 31.01.2019r w grudniu otrzymałem umowę dofinansowania ponieważ spełniałem wszystkie kryteria pieniądze miały wpłynąć na konto 15 marca i do dziś ich nie otrzymałem ponieważ pani twierdzi że mi te pieniądze nie przysługują ponieważ na kolejnej komisji lekarskiej w lutym otrzymałem stopień lekki.Proszę o pomoc bo nie wiem co mam teraz zrobić.

  • Poszukaj w regulaminie dofinansować informacji, co w przypadku utraty stopnia niepełnosprawności. Z tego co pamiętam, pieniądze należą się za okres, gdy miałeś stopień umiarkowany (proporcjonalnie). Napisz oficjalne pismo do PCPR czy innej jednostki, która przyznała ci dofinansowanie.

 25. Witam. Mam umiarkowany stopien niepelnosprawnosci i chiałabym zacząc studia na Uniwersytecie Ekonomicznych w Krakowie. Mieszkam daleko od Krakowa i posiadam karte dużej rodziny. Chciałabym sie dowiedzieć czy należy mi sie jakies stypendium i zwrot kosztów transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *